آزمون Celta چگونه برگزار میشود؟

آزمون Celta روش و دانش تدریس شما را به صورت کتبی و عملی در طول دوره ، مورد ارزیابی مداوم قرار میدهد و پس از به پایان رساندن کلاس ها با موفقیت به شما مدرک سلتا داده خواهد شد

نحوه برگزاری دوره سلتا چگونه است؟

– تمام دوره های سلتا شامل حداقل 120 ساعت اموزش است– دراین دوره مهارت های تدریس عملی و تئوری وابسته به آن آموزش داده میشود– تجربه تدریس در کلاس واقعی را با حضور مدرسان دانشگاه کمبریج به دست خواهید آورد–