شما میتوانید در دوره CELTA آنلاین به دو شکل فشرده به مدت زمان 4 هفته و یا به غیر فشرده در مدت 3 ماه شرکت کنید .