آزمون Celta روش و دانش تدریس شما را به صورت کتبی و عملی در طول دوره ، مورد ارزیابی مداوم قرار میدهد و پس از به پایان رساندن کلاس ها با موفقیت به شما مدرک سلتا داده خواهد شد